Pedagogisch Beleid

Het Pedagogisch Beleidsplan van Kinderdagverblijf De Bibelebonseberg beschrijft onze visie op de ontwikkeling van kinderen en de pedagogische doelstellingen. Daarnaast werken we met het Protocol Pedagogisch Werkplan waarin wordt beschreven hoe wij onze doelstellingen en visie in de dagelijkse praktijk toepassen. U kunt het beleid inzien bij het kinderdagverblijf.

Kernpunten uit het Pedagogisch Beleidsplan

  • Ieder kind is uniek.
  • We gaan uit van het kind zelf, kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en in hun eigen tempo.
  • Kinderen in hun ontwikkeling stimuleren.
  • Kinderen kunnen zich beter ontwikkelen op het moment dat zij zich veilig en geborgen voelen, een eerste vereiste voor ons is een liefdevolle en veilige sfeer creëren waarin het kind zich thuis voelt. Daarom wordt er bij de speelgroepen zoveel mogelijk met vaste medewerkers gewerkt.
  • Zorgen voor een vast dagritme, hiermee bieden wij de kinderen structuur, veiligheid, geborgenheid en rust.
  • Kinderen stimuleren tot zelfstandigheid en tot eigen initiatieven, hierbij wordt uitgegaan van wat een kind wil en kan.
  • Groepsgericht werken, hierbij is het van belang dat er een evenwicht ontstaat tussen het kind als individu en het kind als groepslid. hierdoor kinderen leren rekening te houden met anderen en met hun omgeving.

 

 

De Bibelebonseberg

 

Opvang Kinderen De Bibelebonseberg
Buitenweg 26D
3602 PS Maarssen

 

 

Privacy beleid